Broušení úzkým čelem hrncového kotouče

6A9

6A9

6A9

Broušení úzkým čelem miskového kotouče

11A9

11A9

11A9
12A9

12A9

12A9

 

ZrnitostVelmi jemné Ra 0,2Jemné Ra 0,4Střední Ra 0,8Hrubé Ra 1,2
Diamant D54 D64 D76 D91 D107 D126 D151 D181
CBN B54 B64 B76 B91 B107 B126 B151 B181